(NEW DAY-TAKE THAT)          https://youtu.be/ophOW8ckMpc

( BALLA BALLA BALLERINO – LUCIO DALLA).   https://youtu.be/30NNLLVZK8K

(SE MI POSTI TI CANCELLO – GAETANO)    https://youtu.be/DM1ADDS7AJQ

(SE MI POSTI TI CANCELLO – SUSY).   https://youtu.be/KOX-8MKZXSO